Zadośćuczynienie - Treść art. 448 kc

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadoścuczynienie to sposób wynagrodzenia szkody niemajątkowej a więc za doznany ból i cierpienie po wypadku lub śmierci bliskiej osoby. Ten rodzaj rekompensaty może być przyznany bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz w przypadku jej śmierci – osobom upoważnionym (często najbliższej rodzinie). Zadośćuczynienie ma w swoim założeniu spełniać 3 podstawowe funkcje: represyjną, prewencyjną oraz kompensacyjną. Bardzo często pojęcie zadośćuczynienia jest utożsamiane z odszkodowaniem. Zarówno w teorii jak i praktyce, są to dwa odmienne rodzaje świadczeń. Odszkodowanie to po prostu zwrot poniesionych kosztów, które poniósła lub poniesie osoba poszkodowana, w celu naprawienia zaistaniłej szkody. Zadośćuczynienie to natomiast rekompensata za straty niematerialne. Można do nich zaliczyć ból fizyczny, smutek, żal oraz wszelkie inne negatywne uczucia, związane bezpośrednio z wypadkiem.

Wysokość kwoty

Zadośćuczynienie jest bardzo specyficzną formą wynagrodzenia za straty niemajątkowe. Szczególnie gdy należy określić jego wysokość. Ciężko jest bowiem przełożyć doznane krzywdy na konkretną sumę zadośćuczynienia. Najczęściej jego wysokość bliska jest kwocie samego odszkodowania. Najlepiej zlecić prowadzenie sprawy o wypłatę odszkodowania, profesjonalnej firmie odszkodowawczej. Dzięki swojemu doświadczeniu i ogromnej ilości zakończonych spraw, kancelarie odszkodowawcze potrafią rzetelnie określić wysokość zadoścuczynienia, które powinien otrzymać poszkodowany.

Kiedy należy?

responsive screensArt. 448 k.c. wprowadził dość ogólne zasady, co do stosowności wypłaty zadośćuczynienia. Zgodnie z treścią artykułu, można dochodzić zadośćuczynienia, jeżeli doszło do naruszenia jakichkolwiek dóbr niemajątkowych. Taka interpertacja pozwala na wystosowanie roszczczeń o zadośćuczynienie, niemal w każdym przypadku, gdy doszło do rozstroju zdrowia czy obrażeń ciała.

Jak określa się wysokość zadośćuczynienia? Nie ma uniwersalnego schematu, w przypadku ubiegania się o wypłatę tego świadczenia z polisy OC, stawki będą różniły się w zależności od sprawy. W celu określenia wysokości zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę takie czynniki jak: poniesione straty moralne w wyniku wypadku lub śmierci najbliższego, cierpienie fizyczne i psychiczne poszkodowanego, wpływ śmierci osoby najbliższej na dalsze funkcjonowanie – szczególnie gdy sprawa dotyczy najbliższej rodziny. W skrajnych przypadkach, gdy w wyniku wypadku dochodzi do śmierci jednego z rodziców, kwoty zadośćuczynienia mogą sięgać kilku set tysięcy złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZADOŚĆUCZYNIENIU

Pomoc prawna

Niekiedy osoby poszkodowane nie sa w stanie skutecznie poprowadzić swoich spraw o odszkodowanie. Początkowo kwoty proponowane przez ubezpieczyciela mogą wydawać się satysfakcjonujące, ale tak na prawdę w większości przypadków, poszkodowanym należy się kilkukrotnie wyższa kwota odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Niestety samodzielne dążenie do podważenia decyzji ubezpieczyciela, praktycznie nie przynosi żadnych rezultatów.

Dlatego też spora część osób decyduje się oddać prowadzenie sprawy profesjonalnym firmom odszkodowawczym. Dzięki temu rozwiązaniu pokrzywdzeni nie muszą na bieżąco śledzić postępów w procesie oraz nawet wychodzić z domu. Większość kancelarii odszkodowawczych umożliwia zgłoszenie sprawy poprzez formularz na stronie Internetowej. Wystarczy więc załączyć kompletną dokumentację uzyskaną w trakcie leczenia oraz likwidacji szkody, a resztą zajmie się przydzielony do konkretnej sprawy prawnik. Niestety poszkodowani muszą się liczyć z tym, że korzystanie z usług kancelarii odszkodowawczych nie jest bezpłatne. Firmy te pobierają prowizję od uzyskanych kwot świadczeń, a więc część pieniędzy trafia na konto kancelarii. Zazwyczaj stawki prowizji mieszczą się w granicach 20-40%. Nawet pomimo tego warto zdecydować się na pomoc prawną, gdyż kwota wywalczona przez profesjonalistów jest dużo wyższa, niż w przypadku samodzielnego załatwiania sprawy.

Inną formą pomocy i w dodatku bezpłatną jest skorzystanie z usług Rzecznika Finansowego. Niestety ma on ograniczone pole działania, w stosunku do pojedynczych przypadków. Może natomiast dokonać analizy konkretnej sprawy pod kątem prawnym i wystawić stosowną opinię. Dzięki niej szansa na pozytywne zakończenie procesu jest dużo wyższa. Ubezpieczyciel może uznać opinię Rzecznika Finansowego jako wystarczający argument, aby stanąć po stronie poszkodowanego. Praktycznie jednak większość sporów z zakłądami ubezpieczeń ma swój finał w sądzie, ale pokrzywdzeni nie mogą tam liczyć na wsparcie Rzecznika.